Phần mềm Bentley là một bộ công cụ mạnh mẽ được sử dụng để tạo, quản lý và phân tích dữ liệu CAD và GIS.