Ansys (Analysis Systems) là một gói phần mềm phân tích phần tử hữu hạn (Finiti Element Analysis) hoàn chỉnh dùng để mô phỏng, tính toán thiết kế công nghiệp. Ansys đang được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực kỹ thuật: kết cấu, nhiệt, dòng chảy, điện, điện từ, tương tác giữa các môi trường, giữa các hệ vật lý.