Giới thiệu phần mềm bản quyền JMP® Live

23/06/2020 232 lượt xem

JMP® Live for Users (JMP Live cho người dùng cuối):

Phần mềm phân tích hợp tác để chia sẻ báo cáo tương tác

Các nhà khoa học và kỹ sư biết giá trị của việc chia sẻ những hiểu biết khi chúng xuất hiện. JMP Live - thành viên mới nhất của gia đình sản phẩm JMP - lấy số liệu thống kê và trực quan hóa mạnh mẽ trong JMP và mở rộng chúng lên web, một cách riêng tư và an toàn. Hiển thị dữ liệu và chia sẻ khám phá trở nên dễ dàng hơn với JMP Live.

 

Share discoveries with confidence (Chia sẻ khám phá với sự tín nhiệm):

Với JMP Live, chia sẻ các khám phá bằng cách sử dụng xuất bản báo cáo đơn giản, phù hợp hoàn toàn với quy trình phân tích JMP. Xuất bản dữ liệu, bảng điều khiển hoặc báo cáo lên JMP Live, nơi đồng nghiệp có thể xem kết quả của bạn trên web. Dựa vào các số liệu thống kê và khả năng hiển thị đã được chứng minh của JMP để phân tích và cho phép JMP Live nhận được kết quả của bạn cho người khác.


Explore the right data at any time (Khám phá dữ liệu phù hợp bất cứ lúc nào):

Có quyền truy cập vào đúng dữ liệu vào đúng thời điểm là điều cần thiết. JMP Live cho phép bạn xem những phát hiện khác của người khác, khi bạn cần, mọi lúc mọi nơi. Với sức mạnh của công cụ phân tích JMP trên tàu, bạn có thể xem xét các báo cáo một cách tương tác, đào sâu vào các tập hợp con của dữ liệu gốc và kiểm tra các mô hình cập nhật trực tiếp. Điều chỉnh những gì bạn thấy bằng cách sử dụng các công cụ dữ liệu khám phá như bộ lọc dữ liệu cục bộ hoặc trình chuyển đổi cột để xem chế độ xem khác của dữ liệu trong vài giây.


 

 

Manage reports in one central location ( Quản lý bào cáo ở một vị trí trung tâm):

Sử dụng JMP Live để cộng tác khi bạn cần, mà không cần dựa vào tài nguyên CNTT để chạy báo cáo hoặc quản lý máy chủ. Xuất bản các phân tích của bạn đến một vị trí trung tâm mà không gửi các tệp lớn và nhúng các báo cáo trong các trang web để truy cập nhanh - tất cả tại thời điểm bạn sẵn sàng chia sẻ. Ngoài ra, khi dữ liệu thay đổi, bạn có thể thay thế các báo cáo một cách nhanh chóng hoặc tự động hóa việc xuất bản các báo cáo thường lệ để cung cấp các chi tiết mới nhất từ ​​một nguồn sự thật.


Collaborate across the organization (Hợp tác trên toàn tổ chức)

JMP Live giúp cộng tác dễ dàng:

- Khám phá dữ liệu với JMP trên máy tính để bàn và phát triển trực quan hóa cho thấy các mối quan hệ phức tạp.

- Xuất bản những hình ảnh đã lưu này lên JMP Live trong một vài bước nhanh chóng.

- Chia sẻ quyền truy cập với những người khác trong toàn tổ chức, cho phép họ tương tác với các trực quan hóa. Người tiêu dùng báo cáo có thể sử dụng bộ lọc dữ liệu cục bộ và bộ chuyển đổi cột để tự khám phá dữ liệu, tính toán lại kết quả dựa trên các điều kiện khác nhau.

- Làm phong phú tác động của các phân tích được chia sẻ bằng cách tự động xuất bản báo cáo - cho các kết quả mới nhất trong JMP Live, mọi lúc.