FREE WEBINAR - Time-to-Market and Design for Reliability at the Speed of Light in Signify: Case Study

27/11/2020 958 lượt xem
Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro về lỗi sản phẩm và các yêu cầu bồi thường tốn kém - cho bạn và khách hàng của bạn?Trong hội thảo trên web kéo dài một giờ này, Prof. Dr. Ir. W.D. van Driel và Dr. P. Watté sẽ làm sáng tỏ thiết kế về độ tin cậy (DfR) bằng Phần mềm thống kê Minitab tại Signify, Philips Lighting trước đây.

 Presenters:
Prof. Dr. Ir. W.D. van Driel
Dr. P. Watté

Date: Wednesday, December 16, 2020 | Duration: 60 minutes
 Time: 10:00 a.m. Hong Kong Time / 1:00 p.m. Sydney Time / 3:00 p.m. Auckland Time / 11:00 a.m. Seoul Time / 9:00 a.m. Bangkok Time
Tham gia hội thảo trên web hoặc xem sau theo yêu cầu
  Bản ghi trực tuyến được gửi cho bạn

Register for Webinar & Recording