Minitab Companion - Phân công lại các ý tưởng và dự án

17/03/2021 271 lượt xem
Phần mềm Minitab Companion giúp bạn có thể phân công lại một ý tưởng hoặc một dự án cho một ban chỉ đạo khác. Bạn cũng có thể chỉ định lại các thành viên hội đồng đánh giá và ngày hết hạn giai đoạn cho một dự án đang hoạt động.

Bài viết liên quan Minitab:

Minitab Companion Giao lại một ý tưởng hoặc một dự án cho một ban chỉ đạo khác

 1. Ban chỉ đạo được chỉ định dựa trên sự lựa chọn mà người dùng đưa ra trên biểu mẫu ý tưởng và cách kiến trúc sư dữ liệu đã định cấu hình quy trình làm việc. Ví dụ: một kiến trúc sư dữ liệu có thể định cấu hình quy trình làm việc để định tuyến các ý tưởng theo đơn vị kinh doanh, bộ phận, vị trí, v.v. Khi người dùng chọn một tùy chọn từ trường định tuyến được chỉ định trên biểu mẫu ý tưởng, ý tưởng sẽ được chuyển đến ban chỉ đạo thích hợp. Nếu cần, thành viên ban chỉ đạo có thể phân công lại một ý tưởng hoặc một dự án đang hoạt động bất kỳ lúc nào; tuy nhiên, ban chỉ đạo chỉ được thông báo khi một ý tưởng được chỉ định lại.
 2. Trong ứng dụng web, trên tab Dòng công việc, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
  •  Để gán lại một ý tưởng, hãy nhấp vào giai đoạn Ý tưởng hoặc giai đoạn Phễu. Khi bạn chỉ định lại một ý tưởng, ban chỉ đạo mới sẽ được thông báo và chịu trách nhiệm từ chối hoặc phê duyệt ý tưởng, và nếu được chấp thuận, bắt đầu ý tưởng như một dự án, chỉ định chủ dự án và đặt thời hạn cho giai đoạn.
  •  Để gán lại một dự án, hãy nhấp vào giai đoạn Hoạt động.
 3. Click expand   bên cạnh ý tưởng hoặc dự án.
 4.  Bên cạnh Steering Committee, click vào Edit.

 1. 5. Trong hộp thoại Edit Steering Committee, chọn một ban chỉ đạo khác.
 2. Click Save.

Chỉ định lại các thành viên hội đồng đánh giá và ngày hết hạn theo giai đoạn

Khi một thành viên ban chỉ đạo chọn một phương pháp để bắt đầu một dự án trong phễu, họ phải chỉ định người dùng vào các vai trò khác nhau trong hội đồng đánh giá. Theo tùy chọn, các thành viên ban chỉ đạo cũng có thể ấn định ngày đến hạn cho từng giai đoạn của phương pháp luận. Nếu một thành viên hội đồng đánh giá không thể thực hiện cam kết của họ để xem xét một dự án hoặc nếu ngày đến hạn của giai đoạn cần thay đổi, một thành viên ban chỉ đạo có thể phân công lại vai trò của hội đồng đánh giá và ngày đến hạn giai đoạn cho một dự án đang hoạt động bất kỳ lúc nào.
 1. Trong ứng dụng web, trên tab Workflow, hãy nhấp vào giai đoạn Active.
 2. Click expand   bên cạnh dự án.
 3. Bên cạnh Review Board, click Edit Assignments.
 4. Trong hộp thoại Edit Assignments, phân công lại các vai trò của hội đồng đánh giá và ngày đến hạn giai đoạn nếu cần.
 5. Click Save.