Minitab- Tính năng chèn phòng ban (Insert departments) và giai đoạn (Insert phase)

26/11/2020 952 lượt xem
Tính năng chèn các phòng ban và các giai đoạn để tạo một sơ đồ quy trình đa chức năng từ một sơ đồ quy trình.
Insert departments
  1. Chọn Map > Insert Department or Phase, sau đó click vào department option.
  2. Trong khi department đã được chọn, nhập tên cho nó, sau đó bấm Tab.
Insert phases
  1. Chọn Map > Insert Department or Phase, tiếp theo click phase option.
  2. Trong khi phase đã được chọn, nhập tên cho nó, sau đó bấm Tab.
Thay đổi kích thước departments và phases
  • Để thay đổi department hoặc phase, click vào label, và sau đó kéo một chốt chọn.


Lựa chọn xử lý trên department



Lựa chọn sử lý trên phase

TIP
khi bạn thay đổi kích thước của department hoặc các hình dạng bên trong nó sẽ di chuyển để nằm trong đường viền. Để thay đổi kích thước một department hoặc phase mà không liên quan đến đường viền, hãy nhấn phím Alt khi bạn kéo tay cầm lựa chọn.
Bắt đầu một cross-functional process map mới
Bạn có thể bắt đầu một cross-functional map từ một mẫu được định dạng sẵn.
  1. Chọn Insert > Process Map.
  2. Tại hộp thoại của Insert Tool, click Process Map - Cross Functional, sau đó click Create.