Meet Minitab Engage: Your End-to-End Improvement Solution From Idea Generation Through Execution

28/04/2021 305 lượt xem

 
Date & Time:  Wednesday, May 12 at 12:00pm Hong Kong Time/ 2:00pm Sydney Time / 4:00pm Auckland Time / 1:00pm Seoul Time / 11:00am Bangkok Time / 9:30am Bangalore Time
Language:  English   |    Duration:  60 minutes


Đổi mới và quản lý ý tưởng cũng như sự xuất sắc trong hoạt động là những yếu tố quan trọng đối với thành công của tổ chức hiện nay hơn bao giờ hết. Các chương trình cải tiến thành công dựa vào ngân sách dành riêng, ý tưởng đổi mới và con người để mang lại kết quả cần thiết, những kết quả này cần được chia sẻ với các bên liên quan theo cách có ý nghĩa. 
Được trình bày bởi chuyên gia Mindy Tomlinson, Giám đốc sản phẩm Minitab của chúng tôi, hội thảo trên web này sẽ giới thiệu cho bạn Minitab Engage và nêu bật các tính năng để giúp bạn xây dựng các chương trình cải tiến và đổi mới. Khám phá cách Minitab Engage là giải pháp duy nhất được thiết kế để bắt đầu, theo dõi, quản lý và chia sẻ các sáng kiến cải tiến và đổi mới từ việc hình thành ý tưởng thông qua thực thi. 

Không thể tham dự hội thảo trên web? Không vấn đề gì! Bạn vẫn có thể đăng ký bên dưới và chúng tôi sẽ gửi bản ghi âm sau.
Link đăng ký: https://hubs.ly/H0LMm1Q0

Hội thảo trên web này được thực hiện bằng tiếng Anh.